Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3482) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (53) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (213) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1150) Nieruchomości (39) Inne usługi (194)
Oferta sprzedaży

Procedury administracyjne w zakresie usuwania zieleni


Nr referencyjny S 22315
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa domów
Usługi budowlane » Deweloperzy
Usługi budowlane » Usługi projektowe, architektura » Projektowanie terenów zielonych
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa placów zabaw
Dostępność Cała Polska
Opis Tytuł szkolenia: Procedury administracyjne w zakresie usuwania zieleni - nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem zmian w k.p.a.

Termin: 12.09.2017

Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)

Koszt uczestnictwa: 699,00 + 23% VAT, w tym przerwa kawowa i lunch

Czas trwania: 10.00-16.00

Program:
1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające
? Zakres przedmiotowy szkolenia ? dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia
? Zmiany w przepisach, trudności interpretacyjne
2. Prawne podstawy usuwania zieleni
? Charakterystyka - aparat pojęciowy (drzewo; krzew; wywrot; drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm; drzew wielopniowych; drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego, krzewy w skupiskach do 25 m2; drzewa i krzewy owocowych; pojęcie terenu zieleni; usuwanie drzew; wyrąb, cięcia pielęgnacyjne itd.)
? Charakterystyka ? narzędzia prawne: pozwolenia i zezwolenia oraz inne szczególne formy rozstrzygnięć zezwalających na usunięcie drzew i krzewów:
- Ochrona zieleni w ustawie o ochronie przyrody, a inne ustawy m.in. usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a obszar NATURA2000, wycinka zieleni, a decyzja ZRID
- Zagadnienia pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
- Zagadnienia zw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody, uregulowania prawne w tym zakresie wprowadzone nowelizacją ustawy
o ochronie przyrody
- Odstępstwo od obowiązku uzyskania zezwolenia - zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
- Zgłoszenia
? Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która zmieniła m.in. przepisy dotyczące usuwania drzew
? Nowelizacja k.p.a.
3. Zakres podmiotowy procedur ? uczestnicy
? Organy ochrony środowiska (administracji publicznej)
- kompetencje i właściwość
? Pozostali uczestniczy: zgłaszający, wnioskodawca, strony, organizacje społeczne
4. Procedura zgłoszenia drzewa do usunięcia - tzw. uproszczony tryb
? Ustalanie właściwości rzeczowej i miejscowej do rozpoznania zgłoszenia
? Wyłączenie z możliwości skorzystania z instytucji zgłoszenia
? Wymogi formalne zgłoszenia w tym opłaty
? Usuwanie braków formalnych ? zmiany w k.p.a. / odróżnianie braków formalnych od merytorycznych
? Postępowanie wyjaśniające (dowodowe) ? zmiany w k.p.a.: oględziny dokonywane przez organ ? omówienie treści protokołu oględzin
? Przesłanki wniesienia sprzeciwu przez organ (obligatoryjne i fakultatywne)
? Zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na danej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo
? Aspekty kontroli następczej przez organ i jego skutki
w przypadku korzystania z instytucji zgłoszenia
5. Procedura wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
? Ustalanie właściwości organu administracji do którego należy złożyć wniosek o usuwanie drzew lub krzewów
? Wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów - wymogi wynikające z ustawy o ochronie przyrody, wynikające z K.p.a.: wymogi ogólne, wymogi dotyczące pełnomocnictwa, nowe wymogi z ustawy o ochronie przyrody i k.p.a. (m.in. wymóg planu nasadzeń, zagadnienia usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną)
? Ustalenie braków wniosku i procedura ich usuwania (zmiany
w k.p.a.)
? Procedura usuwania braków formalnych wniosku (odróżnianie braków formalnych od merytorycznych, uzyskania zgody właściciela nieruchomości na wycinkę, terminy w procedurze usuwania braków formalnych wniosku ? zmiany w k.p.a.)
? Ustalanie kręgu stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni
? Zawiadamianie o wszczęciu postepowania
? Postepowanie wyjaśniające (dowodowe) ? nowe wymogi
- Postępowanie dowodowe ? nowe wymogi k.p.a.
- Uzupełnianie braków merytorycznych
- Środki dowodowe w tym: oględziny, dowód z opinii biegłego
- Terminy w postępowaniu dowodowym
- Występowania form ochrony przyrody np. gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, okres lęgowy
? Zawiadamianie o zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji / obowiązek zawiadomienia stron o niespełnieniu warunków jej żądania przed wydaniem decyzji odmownej ? zmiany w k.p.a.
? Elementy niezbędne rozstrzygnięcia zezwolenia na usunięcie drzew:
- Elementy wymagane ustawą o ochronie przyrody (naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów; terminy dotyczące opłat do usuwanie drzew i krzewów; niepobieranie opłat za usuwanie drzew lub krzewów)
- Elementy wymagane według K.p.a.
? Ponoszenie opłat za usuwanie zieleni: opłaty natychmiastowe,
w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie; opłaty odroczone na
3 lata; zagadnienia umarzania opłat odroczonych; ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego
? Zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a., wygaszenie decyzji w trybie art. 162 k.p.a.
? Ograniczenie możliwości uchylenia decyzji do ponownego rozpatrzenia ? zmiany w k.p.a.
? Omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów k.p.a. stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni
6. Procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
? Usunięcie bez zezwolenia - zasady prowadzenia podstępowań (usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu ?milczącej zgody? i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia)
? Zniszczenie i uszkodzenie drzewa
? Wysokość kary - zasada oraz omówienie wyłączeń i ulg
? Rozkładanie kary na raty/Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni - procedura kontroli
7. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.
Data aktualizacji 25/07/2017
Data ważności 08/04/2019

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Akademia Dashofera
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail szafirowska@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl